پرش لینک ها

نرم افزارهای موردنیاز خود را

دانلود کنید.

با رفتن روی هر بخش و کلیک روی ورژن نرم افزار موردنظرتان و سپس کلیک روی دکمه های دانلو، نرم افزار مورد نیاز خود را براحتی دانلود نمایید.

نرم افزار دوربین فراطیفی

20221017_v2.1

نرم افزار تحلیل داده های فراطیفی

20221017_v2.1

نرم افزار نمایش داده های فراطیفی

20221017_v2.1

نرم افزار های مورد نیاز

20221017_v2.1
20221017_v2.1